ประเภท : คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ
  • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 345 ครั้ง]
  • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [อ่าน : 265 ครั้ง]
  • เรื่อง ให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 433 ครั้ง]
  • สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ 9- 10 กย 63 (รองอธิการบดีฯ เขตพื้นที่) [อ่าน : 383 ครั้ง]
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2563 [อ่าน : 367 ครั้ง]
  • คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 183/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค ประจำปีการศึก... [อ่าน : 342 ครั้ง]
  • สำเนาคำสั่ง มทรตะวันออก จำนวน 3 เรื่อง [อ่าน : 358 ครั้ง]
  • คำสั่งฯ มอบหน้าที่และอำนาจให้ผู้บริหาร (ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3) [อ่าน : 305 ครั้ง]
  • สำเนาคำสั่งผู้แปลและขัดเกลาภาษา ENG [อ่าน : 316 ครั้ง]
  • คำสั่ง มอบหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้บริหาร จำนวน 2 เรื่อง [อ่าน : 262 ครั้ง]