ประเภท : ระเบียบ/ข้อบังคับ
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ระด... [อ่าน : 282 ครั้ง]
 • ข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 [อ่าน : 315 ครั้ง]
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 [อ่าน : 350 ครั้ง]
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการแบ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 [อ่าน : 363 ครั้ง]
 • ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563 [อ่าน : 319 ครั้ง]
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 [อ่าน : 307 ครั้ง]
 • ระเบียบฯ (การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ 2563) [อ่าน : 280 ครั้ง]
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 [อ่าน : 307 ครั้ง]
 • ระเบียบฯ ว่าด้วย ข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2563 [อ่าน : 313 ครั้ง]
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2563 [อ่าน : 381 ครั้ง]
 • ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [อ่าน : 330 ครั้ง]
 • การปรับแก้ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [อ่าน : 310 ครั้ง]
 • ข้อบังคับฯ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) [อ่าน : 370 ครั้ง]
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจฯ พศ 2563 [อ่าน : 311 ครั้ง]