ประเภท : ระเบียบ/ข้อบังคับ
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ระด... [อ่าน : 150 ครั้ง]
 • ข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 [อ่าน : 177 ครั้ง]
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 [อ่าน : 211 ครั้ง]
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการแบ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 [อ่าน : 236 ครั้ง]
 • ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563 [อ่าน : 189 ครั้ง]
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 [อ่าน : 195 ครั้ง]
 • ระเบียบฯ (การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ 2563) [อ่าน : 174 ครั้ง]
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 [อ่าน : 176 ครั้ง]
 • ระเบียบฯ ว่าด้วย ข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2563 [อ่าน : 184 ครั้ง]
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2563 [อ่าน : 203 ครั้ง]
 • ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [อ่าน : 196 ครั้ง]
 • การปรับแก้ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [อ่าน : 186 ครั้ง]
 • ข้อบังคับฯ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) [อ่าน : 209 ครั้ง]
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจฯ พศ 2563 [อ่าน : 187 ครั้ง]