ประเภท : ระเบียบ/ข้อบังคับ
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ระด... [อ่าน : 222 ครั้ง]
 • ข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 [อ่าน : 258 ครั้ง]
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 [อ่าน : 277 ครั้ง]
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการแบ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 [อ่าน : 303 ครั้ง]
 • ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563 [อ่าน : 260 ครั้ง]
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 [อ่าน : 250 ครั้ง]
 • ระเบียบฯ (การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ 2563) [อ่าน : 233 ครั้ง]
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 [อ่าน : 253 ครั้ง]
 • ระเบียบฯ ว่าด้วย ข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2563 [อ่าน : 256 ครั้ง]
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2563 [อ่าน : 300 ครั้ง]
 • ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [อ่าน : 267 ครั้ง]
 • การปรับแก้ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [อ่าน : 251 ครั้ง]
 • ข้อบังคับฯ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) [อ่าน : 301 ครั้ง]
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจฯ พศ 2563 [อ่าน : 250 ครั้ง]