ประเภท : คำสั่งงานประกันคุณภาพ
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 25... [อ่าน : 104 ครั้ง]
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา [อ่าน : 172 ครั้ง]
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา... [อ่าน : 154 ครั้ง]
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 154 ครั้ง]