ประเภท : คำสั่งงานประกันคุณภาพ
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 25... [อ่าน : 59 ครั้ง]
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา [อ่าน : 110 ครั้ง]
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา... [อ่าน : 95 ครั้ง]
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 116 ครั้ง]