ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมห้องสมุดออนไลน์ ประจำเดือนกันยายน 256... [อ่าน : 2 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 [อ่าน : 16 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งข่อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 [อ่าน : 12 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการควา... [อ่าน : 14 ครั้ง]
 • ขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1... [อ่าน : 20 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "อ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ" [อ่าน : 56 ครั้ง]
 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2564 [อ่าน : 73 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) [อ่าน : 32 ครั้ง]
 • ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรีครบรอบ57ปี และพิธีเปิดศูนย์อาคารศูนย์ประชุมรา... [อ่าน : 27 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนให้ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้กรม... [อ่าน : 21 ครั้ง]
 • สำรวจข้อมูลผู้ที่มีความประสงค์ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ปี 2565-2569 (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน... คณะเทคโนโลยีสังคม ขอสำรวจข้อมูลบุคลากรทุกท่านที่มีความประสงค์ต้องการจะศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2565-2569[อ่าน : 22 ครั้ง]
 • ขอเชิญประชุมคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่2/2564 ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องSC1081[อ่าน : 16 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไชต์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา #ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไชต์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในว...[อ่าน : 13 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมทำบุญกิจกรรม ผ้าป่าสามัคคี บ้าน วัด มหาวิทยาลัย ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ร่วมนำปัจจัยสิ่งของ สมทบทุนผ้าป่าสามัคคี สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ [อ่าน : 35 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์... ขอเชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี2564[อ่าน : 18 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ[อ่าน : 35 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 47 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาคปกติ / ภาคปกติ เทียบโอน /ภาคสมทบ เทียบโอน /ภาคพิเศษเทียบโอน[อ่าน : 972 ครั้ง]
 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 490 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่5 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเ... คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่5 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเสาร์อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 268 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปวช. ปวส. รอบ 4 บัณฑิต EEC และ Tcas รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admissio... ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปวช. ปวส. รอบ 4 บัณฑิต EEC และ Tcas รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission2 (วุฒิ ม.6)[อ่าน : 205 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ปีที่ 56 ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ปีที่ 56[อ่าน : 168 ครั้ง]
 • กำหนดการนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดการนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 371 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. รอบ 3 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 3 Admission1 (วุฒิ ม.6) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. รอบ 3 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 3 Admission1 (วุฒิ ม.6)[อ่าน : 205 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่5 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเ... คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่5 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเสาร์อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 291 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปวช. ปวส. รอบ 3 บัณฑิต EEC และ Tcas รอบที่ 3 Admission (วุฒิ ม.6) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปวช. ปวส. รอบ 3 บัณฑิต EEC และ Tcas รอบที่ 3 Admission (วุฒิ ม.6)[อ่าน : 220 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. รอบ 2 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 2 โควตา (วุฒิ ม.6) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. รอบ 2 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 2 โควตา (วุฒิ ม.6)[อ่าน : 224 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่4 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเ... คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่4 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเสาร์อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 303 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปวช. ปวส. รอบ 2 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 2 โควตา (วุฒิ ม.6) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปวช. ปวส. รอบ 2 บัณฑิต EEC และ รอบที่ 2 โควตา (วุฒิ ม.6)[อ่าน : 602 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่3 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเ... คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่3 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเสาร์อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 657 ครั้ง]
 • การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก[อ่าน : 174 ครั้ง]
 • แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2563 แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2563[อ่าน : 727 ครั้ง]
 • แผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19[อ่าน : 370 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ม.6 และ รอบที่ 2 ป... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ม.6 และ รอบที่ 2 ปวช./ปวส.[อ่าน : 718 ครั้ง]
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง การจัดการเรีย... เรื่อง การจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกัน ชะลอและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019[อ่าน : 170 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่2 ระดับปริญญาตรี /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเสาร์อา... คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่2 ระดับปริญญาตรี /เทียบโอน /เทียบโอนสมทบ (เรียนเสาร์อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 1064 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสังคม รอบที่1 Po... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสังคม รอบที่1 Portfolio ม.6 และ รอบที่ 1 บัณฑิต EEC ปวช., ปวส[อ่าน : 257 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 บัณฑิต EEC วุฒิ ปวช./ปวส. และ รอบ 1 PORTFOLIO วุฒ... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 1 บัณฑิต EEC วุฒิ ปวช./ปวส. และ รอบ 1 PORTFOLIO วุฒิ ม.6[อ่าน : 937 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บมหาลัย มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0

มี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 72